Abstract

een krakende lijn
zwenkt bevlekt door de tijd
in een vlak van wijnrood
vormt een hoek met de dood
loopt tot buiten het doek
waar de schaamte ontroert
symboliek slaat een wond
zwelt het zuur in de mond

de vorm wordt een vloek
als kwelling bedoeld
de idee krast de ziel
met een hels coloriet
een bezoedelde hand
houdt het oog in de ban
tot een schreeuw de keel stokt
houdt de loutering op

a crackling line
swings stained through time
in a square red as wine
in an angle through death
runs beyond the canvas
where shame moves
symbols strike a wound
the acid swells in the mouth

form becomes a curse
intended to torment
the idea scratches the soul
with a hellish color use
a tainted hand
takes your sight in a stronghold
till a cry chokes your throat
and purification stops

Col cassé

(writer's block)

vijf kloppen stof
uit het slot
de deurknop draait vragend
nog ver van de plot

verlangen lost woorden
in tongen behang
deuren gaan open
en dicht zonder klank

in de kamer ernaast
klinkt belendend leed
zijn levensideeën
in de muren verkleefd

de klok trekt sporen
de spanningsboog daalt
de ventilator hapert en
de droogte houdt aan

nu nog een wending
getik op één toets
schrijven of kijken
een spleet in de vloer

drank blust het brein
als een brandend gezwel
getypt of verzwegen
verwerp wat niet werkt

zijn gepijnigde geest
bijt gaten in lint
zijn aandacht vloeit weg
terug naar het begin

(writer's block)

five knocks, dust
from the lock
the doorknob turns like a
question, still far from the plot

desire releases words
in tongues of wallpaper
doors open
and close without sound

In the adjacent room
sounds next-door sorrow
his life philosophies
glued in the walls

the clock makes trails
dramatic tension decreases
the fan stutters and
the drought persists

still need a twist
the tapping on one key
writing or staring
a crack in the floor

drinking cools the brain
like a burning tumor
typed or concealed
reject what doesn't work

his tortured mind
bites holes in ribbon
his concentration flows away
back to the beginning

Comorbitumen

(borderline)

waanzin in kringen
ontwikkelcirkels
verwerking
van innerlijk slib

projectie in hars
in een chronisch moeras
bipolair
als graniet en kalk

fossiel verward
versteend gedrag
anthraciet
in therapie verzakt

somatisch ontaarde
verstarring verklaart
sediment
in de onderlaag

het tektonisch proces
wordt in gang gezet
diagnose:
de schade latent

comorbitumen, è molto profondo qui
comorbitumen

(borderline)

madness in circles
development circles
processing
of inner sludge

projection in resin
in a chronic marsh
bipolar
like granite and limestone

fossilised and confused
petrified behavior
anthracite
sunken in therapy

somatic degenerated
rigidity explains
sediment
in the substrate

the tectonic process
is put in motion
diagnosis:
damage latent

comorbitumen
è molto profondo qui

Crenatus

(Spiegelgrund)

irritante lasterspelen
emotieloos decaperen
mensonwaardig infiltreren
kaalgeplukten molesteren

glasbokalen infecteren
onbedekten observeren
kinderklonen transformeren
opgetogen ruïneren

achterbakse kielmijnheren
omgewoelde hersendelen
losgerukte messenscheden
viergedeelden deporteren

(Lady Zoë)

(Spiegelgrund)

annoying plays of slander
emotionless beheading
inhuman infiltration, molesting
those who were picked clean

infecting glass jars
observing the uncovered
transforming child clones
taking delight in ruining

backstabbing lab coat men
ploughed through brain parts
knives shackled loose
deporting the quartered

Dolmen

Eén woord in een koude loods
monumenttaal, groot
De basis verankerd
Betekenisloos lijken de
bouten, een vasthouden aan
eerder geijkte inhoud

Eén woord op een plek
overdekt, verzakt in een
ogenschijnlijk vlekkeloos oord
Omgeven door brandsporen,
stof en stalen koorts

Stenen gewrocht, gebarsten
van binnen uit, verloren
relaas, een dwaling die nu
dient geruimd,
dient verwijderd
Megaliet met een einde

Eén woord globaal verschaald
Verpakte grootspraak
in scheve geometrie
verzinkt zonder grafgift
in deze vleesfabriek

wit barst, wit wijkt
dit punt wil staan
wil zijn wat taant
een teken
wit barst, wit wijkt
dit punt wil staan
wil zijn wat taant
één woord te laat

One word in a cold hangar
monument language, large
The base anchored
Seem to be the meaningless
the bolts, holding on to
earlier calibrated content

One word in a place
covered, sinking in a
seemingly immaculate resort
Surrounded by traces of fire,
dust and steel fever

Abomination of, cracked
from within, lost
tale, an error which now
should be eliminated,
should be removed
Megalith with an end

One word globally rescaled
Packaged grandiloquence
in skewed geometry
sinks without grave gift
in this meat factory

white cracks, white deviates
this point wants to stand straight
wants to be what is waning
a sign
white cracks, white deviates
this point want to stand straight
wants to be what is waning
one word too late

Frangulus

frangulus
waarom?

frangulus
why?

Hypnochonder

(het incontinaat)

een lebmaag vol haken
van streven bevrijd
tevreden, gedreven
wordt heling geveinsd

lekkende kruiken
besmetting smaakt zoet
een zoutloos geweten
wit linnen doorbloed

door olie gesterkt
in stremsel gepekeld
placebo-dialogen
die ogen uitsteken

de smaak in de gaten
in lengte belegen
van lamheid geslagen
en schimmelbereden

het incontinaat
divergentiediagnose
het incontinaat
contraminant
het incontinaat
correlatienarcose
het incontinaat
contraminant

(het incontinaat)

a rennet stomach full of hooks
freed of aspiration
content, ambitious
healing is faked

leaking jars
infection tastes sweet
a salt-free conscience
blood stains on white linen

strengthened by unction
pickled in brine
placebo-dialogues
that pick out the eyes

the taste in the holes
matured in length
broken by paralysis
and mold-ridden

the incontinate
divergent diagnostics
the incontinate
contraminance
the incontinate
correlational anesthetics
the incontinate
contraminance

Kolchoze

(De Rode Vloer)

je blote voet
je voet, je blote voet
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

de verse melk
de melk, de verse melk
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

die lege fles
die fles, die lege fles
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

dat glas
gebroken, dat glas
de rode vloer de vloer, de rode vloer

(The Red Floor)

your bear foot
your foot, your bear foot
The Red Floor
The Floor, The Red Floor

fresh milk
the milk, the fresh milk
The Red Floor
The Floor, The Red Floor

the empty bottle
the bottle, the empty bottle
The Red Floor
The Floor, The Red Floor

the glass
broken, the glass
The Red Floor
The Floor, The Red Floor

Nanocortex

(a dança dos peixes)

lege clusters keren lucht
klein bewegen, kop en schub
sceptisch dreigt gesponnen wrok
kwantumdansend op de tong

patriarch van titeldrang
ongewerveld raast de angst
rode bies rond eigen lof
temporaal eringelobd

de avondklok bekroont zijn drift
een schertslach sneert zijn wereld dicht
de oorzaak als een grap verkocht
gekloond vertrouwen afgestoft

strak hermetisch spel van schijn
in dwangneuronen uitgevijld
de vorser dirigeert geknield
en wankelt door zijn vakgebied

pensar dos peixes
peixes pensando
a dança dos peixes
escalado, obstinado

(a dança dos peixes)

empty clusters turn over air
moving small, head and scales
skeptic threat
of spun grudge, quantum dancing on the tongue

patriarch of title craze
fear rages invertebrately
red border around his own
praise, lobed in temporally

the curfew rewards
his drift
a playful grin
closes his world
the cause
explained as a joke
cloned trust dusted

hermetically tight game
of appearances
filed in neurons of compulsion
the researcher conducts kneeling
and staggers through his field of expertise

pensar dos peixes
peixes pensando
a dança dos peixes
escalado, obstinado

Parsley crested

(no se nada)

een schaalbaar genoegen
blijft hangen in bloesems
een kolkend verlangen
de kalk in de tanden
de teer in de longen
leidt razende honden
die dol van de regen
als ratten creperen

en enkel de rozen
die rijpheid beloven
benijden die beesten
het vocht in de benen
de teer in de longen
van razende honden
die dol van de regen
als ratten creperen

me ha mordido un perro
me duele aqui
he perdido todo
creo que si
cuidado, no se nada
no me siento bien
me he caído
no me siento bien

cuidado, no se nada
cuidado, no se nada
cuidado, no se nada
no me siento bien

(no se nada)

a scalable pleasure
rests in blossoms
a swirling desire
the lime in the teeth
the tar in the lungs
leads raging dogs
who, going mad of the rain,
perish as rats

and only the roses
that promise maturity
envy those beasts
the fluid in the legs
the tar in the lungs
of raging dogs
who, going mad of the rain,
perish as rats

me ha mordido un perro
me duele aqui
he perdido todo
creo que si
cuidado, no se nada
no me siento bien
me he caído
no me siento bien

Reflexum

(tripmadam)

zon op d' executiepaal
brokkelt kaatst
een wrang bestaan

zon in vurend peloton
schettert lokt
een doorsnee non

ingebouwde chip ontglipt
ingehouden trip getipt

op tijd een tête-à-tête
stukken wijzer

(Lady Zoë)

(tripmadam)

sun on the execution pole
crumbles reflects
a harsh existence

sun on firing squad
sparkles lures
an average nun

embedded chip escapes
refrained trip tipped

a head-to-head from time to time
much wiser

Torment

zwijgen, geheimen
vermeden verwijten
verdelen geschreven
gedachten in twee

cohesie, hysterie
verstikkend conflict
flakkerend licht zegt
er is iets mis

hermetisch gegeven
ontkennend gekerfd
in scherven die blijven
de pijn wordt verlengd

jij hebt de keuze
jij kiest
een stap vooruit
of niets

er wordt geen pleister aangereikt
geen doek voor 't bloeden of de pijn

silence, secrets
avoided blame
divide written
thoughts in two

cohesion, hysteria
stifling conflict
flickering light says
something is wrong

hermetical data
notched in denial
in shards that remain
the pain is prolonged

you have a choice
you choose
a step forward
or nothing

no band aid is handed
no cloth for the bleeding or the pain

Triton

(perdona me)

vergeten leven
leem in de schedel
de schade kruipt traag waar het lijden eindigt
grond zonder zegen
verzonken delen
verdrongen lagen die geen onschuld bewijzen
koppen gebarsten
botten verharden
gebroken armen gaan fouten vermijden
walsende pezen
rond krampen verweven
een wereld rot weg in het eeuwige zwijgen

perdona me
no!

kille vertrekken
kisten verpletterd
een tergend geprevel bedreigt tere lijven
galmende kreten
gedempte bevelen
de vloek laat wil en gewelven bezwijken

(perdona me)

forgotten life
loam in the skull
damage creeps in slowly
where the suffering ends

unblessed earth
sunken parts
repressed layers
are no proof of innocence

cracked skulls
hardening bones
broken arms
will be avoiding mistakes

waltzing tendons
woven around cramps
a world rotting away
in eternal silence

perdona me
no!

cold chambers
crushed crates
an agonizing mumbling
threatens fragile bodies
echoing cries
damped orders
the curse collapses will
and vaults