Abstract

een krakende lijn
zwenkt bevlekt door de tijd
in een vlak van wijnrood
vormt een hoek met de dood
loopt tot buiten het doek
waar de schaamte ontroert
symboliek slaat een wond
zwelt het zuur in de mond

de vorm wordt een vloek
als kwelling bedoeld
de idee krast de ziel
met een hels coloriet
een bezoedelde hand
houdt het oog in de ban
tot een schreeuw de keel stokt
houdt de loutering op

une ligne grinçante
pivote dans le temps, tachée
dans un champ de rouge
forme un angle avec la mort
va au-delà de la toile
où la honte touche
le symbolisme fait une blessure
l'acide monte dans la bouche

la forme devient une malédiction
destinée au tourment
l'idée gratte l'âme
avec une coloration infernale
une main sale
garde l'œil sous le charme
jusqu'à ce qu'un cri fasse vaciller la gorge
la purification se termine

Col cassé

(writer's block)

vijf kloppen stof
uit het slot
de deurknop draait vragend
nog ver van de plot

verlangen lost woorden
in tongen behang
deuren gaan open
en dicht zonder klank

in de kamer ernaast
klinkt belendend leed
zijn levensideeën
in de muren verkleefd

de klok trekt sporen
de spanningsboog daalt
de ventilator hapert en
de droogte houdt aan

nu nog een wending
getik op één toets
schrijven of kijken
een spleet in de vloer

drank blust het brein
als een brandend gezwel
getypt of verzwegen
verwerp wat niet werkt

zijn gepijnigde geest
bijt gaten in lint
zijn aandacht vloeit weg
terug naar het begin

(writer's block)

cinq coups, de la poussière
de la serrure
la poignée tourne
comme un point d'interrogation
encore loin de l'intrigue

le désir résout les mots
en langues de papier
des portes 's ouvrent
et se ferment sans un son

dans la chambre d'à côté
des sons de souffrance adjacente
ses philosophies
collées aux murs

l'horloge dessine des traces
la tension tombe
le ventilateur hésite et
la sécheresse continue

maintenant, une autre tournure
tapotant une touche
écrire ou regarder
une fissure dans le sol

boire éteint le cerveau
comme une bosse brûlante
dactylographiée ou cachée
élimine ce qui ne marche pas

son esprit tourmenté
mord des trous dans le ruban
son attention écoule
de retour au début

Comorbitumen

(borderline)

waanzin in kringen
ontwikkelcirkels
verwerking
van innerlijk slib

projectie in hars
in een chronisch moeras
bipolair
als graniet en kalk

fossiel verward
versteend gedrag
anthraciet
in therapie verzakt

somatisch ontaarde
verstarring verklaart
sediment
in de onderlaag

het tektonisch proces
wordt in gang gezet
diagnose:
de schade latent

comorbitumen, è molto profondo qui
comorbitumen

(borderline)

la folie en cercles
les cercles de développement
la transformation
des boues internes

la projection dans la résine
dans un marais chronique
bipolaire
comme le granit et le calcaire

fossile confondu
comportement pétrifié
anthracite
affaissement en thérapie

somatique dégénérée
rigidité explique
sédiments
dans la couche inférieure

le processus tectonique
est mis en mouvement
diagnostic:
des dommages latents

comorbitumen, c'est bien profond ici
comorbitumen

Crenatus

(Spiegelgrund)

irritante lasterspelen
emotieloos decaperen
mensonwaardig infiltreren
kaalgeplukten molesteren

glasbokalen infecteren
onbedekten observeren
kinderklonen transformeren
opgetogen ruïneren

achterbakse kielmijnheren
omgewoelde hersendelen
losgerukte messenscheden
viergedeelden deporteren

(Lady Zoë)

(Spiegelgrund)

jeux calomnies ennuyeux
détartrage sans émotion
infiltration dégradante
molester les plumés

infecter des bocaux en verre
observer les non couverts
transformer des enfants clones
ruiner, exalté

messieurs en chiffon à poussière sournois
les zones du cerveau bousculées
gaines de couteaux arrachées
expulser les pourfendus

Dolmen

Eén woord in een koude loods
monumenttaal, groot
De basis verankerd
Betekenisloos lijken de
bouten, een vasthouden aan
eerder geijkte inhoud

Eén woord op een plek
overdekt, verzakt in een
ogenschijnlijk vlekkeloos oord
Omgeven door brandsporen,
stof en stalen koorts

Stenen gewrocht, gebarsten
van binnen uit, verloren
relaas, een dwaling die nu
dient geruimd,
dient verwijderd
Megaliet met een einde

Eén woord globaal verschaald
Verpakte grootspraak
in scheve geometrie
verzinkt zonder grafgift
in deze vleesfabriek

wit barst, wit wijkt
dit punt wil staan
wil zijn wat taant
een teken
wit barst, wit wijkt
dit punt wil staan
wil zijn wat taant
één woord te laat

Un mot dans un hangar froid
langue-monument, grand
la base ancrée
apparemment sans signification
les boulons, une retenue sur
un contenu calibré précédemment

un mot à un endroit
couvert, affaisse dans un
lieu apparemment impeccable
entouré par des traces d'incendie
de la poussière et de la fièvre en acier

monstruosité en pierre , craquée
de l'intérieur, histoire
perdue, une erreur qui maintenant
doit être abattue
éliminée
mégalithe terminal

un mot globalement redimensionnée
orgueil emballé
dans une géométrie oblique
's enfonce sans cadeau de sépulture
dans cette usine de viande

le blanc fissure, le blanc laisse passer
ce point veut être debout
veut être ce qui faiblit
un signe
le blanc fissure, le blanc laisse passer
ce point veut être debout
veut être ce qui faiblit
un mot trop tard

Frangulus

frangulus
waarom?

frangulus
pourquoi?

Hypnochonder

(het incontinaat)

een lebmaag vol haken
van streven bevrijd
tevreden, gedreven
wordt heling geveinsd

lekkende kruiken
besmetting smaakt zoet
een zoutloos geweten
wit linnen doorbloed

door olie gesterkt
in stremsel gepekeld
placebo-dialogen
die ogen uitsteken

de smaak in de gaten
in lengte belegen
van lamheid geslagen
en schimmelbereden

het incontinaat
divergentiediagnose
het incontinaat
contraminant
het incontinaat
correlatienarcose
het incontinaat
contraminant

(l'incontinariat)

un estomac plein de crochets
libéré de l'effort
satisfait, entraîné
la guérison est feinte

des cruches qui fuient
la contamination au goût sucré
une conscience sans sel
du lin blanc avec du sang

renforcée par l'huile
salé dans la présure
dialogues de placebo
qui poignardent les yeux

le goût dans les trous
mûri en longueur battu de paresse
monté par un champignon

l'incontinariat
diagnostic de divergence
l'incontinariat
contraminant
l'incontinariat
corrélation de narcose
l'incontinariat
contraminant

Kolchoze

(De Rode Vloer)

je blote voet
je voet, je blote voet
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

de verse melk
de melk, de verse melk
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

die lege fles
die fles, die lege fles
de rode vloer
de vloer, de rode vloer

dat glas
gebroken, dat glas
de rode vloer de vloer, de rode vloer

(Le Sol Rouge)

vos pieds nus
vos pieds, vos pieds nus
le sol rouge
le sol, le sol rouge


le lait frais le lait, le lait frais
le sol rouge
le sol, le sol rouge

la bouteille vide
la bouteille, la bouteille vide
le sol rouge
le sol, le sol rouge

le verre cassé
le verre, le verre cassé
le sol rouge
le sol, le sol rouge

Nanocortex

(a dança dos peixes)

lege clusters keren lucht
klein bewegen, kop en schub
sceptisch dreigt gesponnen wrok
kwantumdansend op de tong

patriarch van titeldrang
ongewerveld raast de angst
rode bies rond eigen lof
temporaal eringelobd

de avondklok bekroont zijn drift
een schertslach sneert zijn wereld dicht
de oorzaak als een grap verkocht
gekloond vertrouwen afgestoft

strak hermetisch spel van schijn
in dwangneuronen uitgevijld
de vorser dirigeert geknield
en wankelt door zijn vakgebied

pensar dos peixes
peixes pensando
a dança dos peixes
escalado, obstinado

(la danse des poissons)

des faisceaux vides inversent l'air
petit mouvement, la tête et l'écaille
menace sceptique ressentiment filé
danse quantique sur la langue

patriarche, manie de titres
l'angoisse rage de manière invertébrée
liseré rouge autour de la propre gloire
lobé dedans temporellement

couvre-feu, dérive achevé
une grimace ricane de plaisanterie ferme son monde
la cause vendue comme une blague
la confiance clonée, saupoudré

le jeu des apparences hermétiquement serré
inscriptions en neurocompulsions
le chercheur dirige à genoux
et titube à travers son domaine

la pensée des poissons
poissons pensants
la danse des poissons
échelle, têtu

Parsley crested

(no se nada)

een schaalbaar genoegen
blijft hangen in bloesems
een kolkend verlangen
de kalk in de tanden
de teer in de longen
leidt razende honden
die dol van de regen
als ratten creperen

en enkel de rozen
die rijpheid beloven
benijden die beesten
het vocht in de benen
de teer in de longen
van razende honden
die dol van de regen
als ratten creperen

me ha mordido un perro
me duele aqui
he perdido todo
creo que si
cuidado, no se nada
no me siento bien
me he caído
no me siento bien

cuidado, no se nada
cuidado, no se nada
cuidado, no se nada
no me siento bien

(no se nada)

un plaisir évolutif
pends dans les floraisons
un désir bouillonnant
la chaux dans les dents
le goudron dans les poumons
dirige les chiens déchaînés
fous de la pluie
mourants comme des rats

et seulement les roses
qui promettent la maturité
envient ces bêtes
l'humidité dans les jambes
le goudron dans les poumons
dirige les chiens déchaînés
fous de la pluie
mourants comme des rats

un chien m'a mordu
ça fait mal ici
j'ai tout perdu
je pense que si
attention, j'en sais rien
je ne me sens pas bien
je suis tombé
je ne me sens pas bien

attention, j'en sais rien
attention, j'en sais rien
attention, j'en sais rien
je ne me sens pas bien

Reflexum

(tripmadam)

zon op d' executiepaal
brokkelt kaatst
een wrang bestaan

zon in vurend peloton
schettert lokt
een doorsnee non

ingebouwde chip ontglipt
ingehouden trip getipt

op tijd een tête-à-tête
stukken wijzer

(Lady Zoë)

(tripmadam)

le soleil sur le poteau d'exécution
écroule, reflète une existence dure

le soleil sur le peloton d'exécution
retentit, attire une religieuse moyenne

évasions de puces intégrées
retenu voyage pressenti

à temps un tête à tête:
beaucoup plus malin
à temps un tête à tête:
beaucoup plus malin

Torment

zwijgen, geheimen
vermeden verwijten
verdelen geschreven
gedachten in twee

cohesie, hysterie
verstikkend conflict
flakkerend licht zegt
er is iets mis

hermetisch gegeven
ontkennend gekerfd
in scherven die blijven
de pijn wordt verlengd

jij hebt de keuze
jij kiest
een stap vooruit
of niets

er wordt geen pleister aangereikt
geen doek voor 't bloeden of de pijn

le silence, les secrets,
le blâme évité
tout ça divise en deux
les pensées écrites

la cohésion, l'hystérie,
le conflit étouffant
une lumière vacillante explique:
quelque chose va mal

des données hermétiques
sculptées dans le déni
en éclats qui restent
la douleur se prolonge

toi, tu as le choix
c'est toi qui choisis
un pas en avant
ou rien

aucun sparadrap n'est offert
aucun tissu pour le saignement ou la douleur

Triton

(pardonnez-moi)

vergeten leven
leem in de schedel
de schade kruipt traag waar het lijden eindigt
grond zonder zegen
verzonken delen
verdrongen lagen die geen onschuld bewijzen
koppen gebarsten
botten verharden
gebroken armen gaan fouten vermijden
walsende pezen
rond krampen verweven
een wereld rot weg in het eeuwige zwijgen

perdona me
no!

kille vertrekken
kisten verpletterd
een tergend geprevel bedreigt tere lijven
galmende kreten
gedempte bevelen
de vloek laat wil en gewelven bezwijken

(perdona me)

la vie, oubliée
argile dans le crâne
les dommages glissent lentement là ou la souffrance finit
terre sans bénédiction
des parties en creux
des couches réprimées qui ne font pas preuve de l'innocence
des têtes craquées
les os durcissent
des bras cassés vont éviter les erreurs
tendons valsants
entrelacés autour des crampes
un monde pourrit dans le silence éternel

pardonnez-moi
non!

des chambres froides
des coffres écrasés
un marmonnement provoquant menace des corps fragiles
des cris en écho
des commandes en sourdine
la malédiction fait succomber la volonté et les voûtes